ขายอาหารเสริม ราคาส่ง ขายถูกที่สุด ไม่คิดค่าส่ง

ระบบคุณภาพ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

                  อาหาร ยา เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ อาหารเสริม ที่มีคุณภาพจะต้องมีการควบคุมการผลิต โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice: GMP) ซึ่งเป็นข้อกำหนดของสากลอ้างอิงจากองค์การอนามัยโลก ในประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นผู้จัดการตรวจสอบและพิจารณารับรองมาตรฐานเรียกว่า มาตรฐาน GMP ซึ่งรับรองคุณภาพในด้านสถานที่ตั้ง อาคารผลิต เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ในการผลิต การบำรุงรักษา การทำความสะอาด การสุขาภิบาล บุคลากร สุขลักษณะ การควบคุมการะบวนการผลิตเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพ ควบคุมได้ทุกขั้นตอนและตรวจสอบได้ องค์การอนามัยโลกได้ บังคับใช้ GMP เป็นกฎหมายสำหรับการผลิตยา เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ซึ่งผู้ผลิตต้องปฎิบัติตาม

                การผลิตยาลูกกลอนที่ปั้นด้วยมือ เชื้อโรคจากมือก็ติดมาในยา นี่คือสิ่งที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งก่อผลเสียต่อผู้บริโภค ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีมาตรฐาน GMP และในปี พ.ศ. 2558 โรงงานผลิตยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้องผ่านการรับรอง PIC/S GMPซึ่งเป็น GMPระบบใหม่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก สินค้าที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับ PIC/S GMP จะสามารถขายได้ทั่วโลกเพราะใช้มาตรฐานเดียวกัน

รูป gmp

                นอกจาก  GMPแล้ว ยังมีมาตรฐาน ISOซึ่งเป็นมาตรฐานในการ บริหารจัดการคุณภาพ ความรับผิดชอบด้านการผลิตและบริการ การจัดการ ทรัพยากร โดยมีหลายระบบ เช่น

                ISO 9001 เป็นระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ มีขั้นตอนการควบคุม สอบกลับได้ทุกขั้นตอน

รูป iso 9001

                ISO 14001 เป็นระบบป้องกันสิ่งแวดล้อม เช่นควบคุมน้ำเสีย อากาศ ฝุ่นละออง การแยกขยะ

รูป iso 14001

                ISO/IEC 17025 มาตรฐานห้องปฎิบัติการให้การรับรองการวิเคราะห์ที่มีมาตรฐาน เครื่องมือมีการสอบเทียบ

รูป ISO-IEC 17025

                ISO 22000 ระบบบริหารความปลอดภัยของอาหาร ข้อกำหนดสำหรับทุกองค์กรในห่วงโซ่อาหาร (Food Safety Management Systems – Requirements for any Organization in the Food Chain) เป็นระบบมาตรฐานใหม่ที่กำหนดมาตรฐานสากลครอบคลุมข้อกำหนดทุกมาตรฐานด้านอาหาร (GMP, HACCP, EU) ทำให้ธุรกิจที่อยู่ในห่วงโซ่อาหารตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงสินค้าสำเร็จรูปมีมาตรฐานเดียวกันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งข้อกำหนดโดยส่วนใหญ่ใกล้เคียงกับ ISO 9001

pic ISO 22000

                OHSAS 18001 ระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

 pic ohsas 18001

                ดังนั้นหากจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ถ้าเป็นสินค้าที่มาจากต่างประเทศ เราควรดูมาตรฐานต่างๆ ของสินค้า ชนิดนั้นๆด้วย ว่ามี GMPรับรองหรือไม่นะค่ะ เพราะในกรณีที่สินค้ามีปัญหาก็สามารถติดต่อกับผู้ผลิตได้นั้นเองค่ะ